Đóng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2024-2029

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2024-2029

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v đề cử ứng viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ref: nomination candidate of Board of Directors in tenure 2024- 2029

 

Vào tháng 4/2024, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đương nhiệm của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (“Savimex”) sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Do đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Savimex, Quý Cổ đông sẽ tiến hành bầu cử  thành viên HĐQT mới (nhiệm kỳ 2024 – 2029).

Tenure of incumbent Board of Directors (BOD) of Savimex Corporation is going to expire on April 2024. Shareholders will proceed to election members of BOD for the new tenure 2024 – 2029 at 2024 Annual General Shareholder’s Meeting (GSM).

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

The BOD of Savimex would like to announce related contents and procedure as follows:

 1. Số lượng thành viên HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2024/ Number of BOD for the tenure 2024 – 2029 to be submitted GSM:
 • 08 (tám) thành viên HĐQT/08 (eight) members.
 • Cơ cấu thành viên HĐQT gồm:

+ Thành viên HĐQT điều hành;

+ Thành viên HĐQT không điều hành: chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT;

+ Thành viên HĐQT độc lập: tối thiểu 02 (hai) thành viên.

 • The structure of members of the Board of Directors includes:

+ Member of the Executive Board of Directors;

+ Non-executive members of the Board of Directors: occupy at least 1/3 of the total number of members of the Board of Directors;

+ Independent members of the Board of Directors: at least 2 members.

 1. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng viên HĐQT/ Criteria and conditions of member of BOD:
  • Ứng viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau/ Members of the BOD must meet the following criteria and conditions:
 2. Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành/ From twenty one (21) years of age and over; have full capacity for civil acts and not to be prohibited from being management of enterprises by the Laws;
 3. Thỏa mãn 01 trong 02 điều kiện sau/ Meeting one of two following conditions:
 • Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần của Savimex hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức sở hữu ít nhất 5% số cổ phần của Savimex/Individual Shareholders owning at least five (05) percent of the total number of shares of the Company, or authorized representative of organizational Shareholders owning at least five (05) percent of the total number of shares of the Company; or
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh hoặc có tổi thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán/ Having professional qualifications and practical experience in corporate management or experience for at least three (03) years in accounting and auditing.

2.2. Ứng viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau/ Members of the BOD must meet the following criteria and conditions:

 1. a) Không phải là người đang làm việc cho Savimex , công ty mẹ hoặc công ty con của Savimex; không phải là người đã từng làm việc cho Savimex, công ty mẹ hoặc công ty con của Savimex ít nhất trong 03 năm liền trước đó/ He/she is not working for Savimex or Savimex’s parent company or subsidiary company; did not worked for Savimex or Savimex’s parent company or subsidiary company within the last 03 years or longer;
 2. b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Savimex, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định/ He/she is not receiving a salary from Savimex, except the allowances to which members of the Board of Directors are entitled as per regulations;
 3. c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Savimex; là người quản lý của Savimex hoặc công ty con của Savimex/ His/her spouse, biological parents, adoptive parents, biological children, adopted children and siblings are not  major shareholders of Savimex, executives of Savimex or Savimex’s subsidiary companies;
 4. d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Savimex/ He/she is not directly or indirectly holding 1% of Savimex’s voting shares or more;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Savimex ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ/ He/she did not hold the position of member of the Board of Directors or the Board of Controllers of Savimex within the last 05 years or longer unless he/she was designated in 02 consecutive terms.

 • Quyền đề cử ứng viên HĐQT/ Right of nomination candidate of BOD:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Savimex tại thời điểm gửi Thư đề cử có quyền đề cử ứng viên HĐQT như sau:

 • Tỷ lệ sở hữu từ 05% đến dưới 10% được quyền đề cử một (01) ứng cử viên;
 • Tỷ lệ sở hữu từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 • Tỷ lệ sở hữu từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 • Tỷ lệ sở hữu từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 • Tỷ lệ sở hữu từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 • Tỷ lệ sở hữu từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 • Tỷ lệ sở hữu từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 • Tỷ lệ sở hữu từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

Shareholders or groups of shareholders holding voting shares of Savimex at the time of sending the Nomination Letter have the right to nominate candidates for the Board of Directors as follows:

 • From 5% to less than 10% shall be entitled to nominate one (01) candidate;
 • From 10% to less than 30% shall be entitled to nominate maximum two (02) candidates;
 • From 30% to less than 40% shall be entitled to nominate maximum three (03) candidates;
 • From 40% to 50% shall be entitled to nominate maximum four (04) candidates;
 • From 50% to less than 60% shall be entitled to nominate maximum five (05) candidates;
 • From 60% to less than 70% shall be entitled to nominate maximum six (06) candidates;
 • From 70% to less than 80% shall be entitled to nominate maximum seven (07) candidates;
 • From 80% to less than 90% shall be entitled to nominate maximum eight (08) candidates.
 1. Lịch trình thực hiện đề cử/ Nomination implementation schedule:
 • – Từ ngày 21/2/2024 đến hết ngày 10/3/2024: Thời gian cổ đông gửi thư đề cử.

From February 21st 2024 to March 10, 2024: Time for shareholders to send nomination letters.

 • – Ngày 13/3/2024: HĐQT đương nhiệm thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung trong trường hợp số lượng ứng cử viên do cổ đông đề cử còn thiếu so với số lượng thành viên HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ 2024.

March 13rd  2024: The incumbent BOD approved a list of additional candidates in case the number of candidates nominated by shareholders is insufficient compared to the number of BOD members expected to submit to the 2024 General Meeting of Shareholders.

 • – Ngày 15/3/2024: Công bố báo cáo tình hình đề cử ứng cử viên của cổ đông và danh sách toàn bộ ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ mới trên website Công ty.

March 15th 2024: Announcing the report on shareholder’s candidate nominations and the list of all candidates for the new term of the Board of Directors on the Company’s website.

 1. Hồ sơ tham gia đề cử gồm/ Dossier of nomination: includes following documents:
 • Thư đề cử ứng viên HĐQT (mẫu đính kèm)/ Letter of nomination candidate of BOD (as template attached);
 • Bản sao công chứng giấy tờ nhân thân của ứng viên gồm: CMND hoặc Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn/ Specific documents (notarized copy) of the candidate: Identity Card or Passport, Permanent residence certificate, certificates relate to education level and professional skill.
 • Tóm tắt lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của nơi làm việc (mẫu đính kèm)/ CV / Resume of the candidate confimred by current working place (as template attached).
 • Giấy xác nhận số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm gởi Thư đề cử đối với cổ phiếu đã lưu ký hoặc do Savimex xác nhận đối với cổ phiếu chưa lưu ký/ Certificate of number of shares owned at the time of sending the Nomination Letter for deposited shares or confirmation by Savimex for undeposited shares.

Lưu ý:

Để tránh những hiểu lầm không đáng có, vui lòng lưu ý một số nội dung khi Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử như sau:

 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền đề cử ứng viên HĐQT là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần theo tỷ lệ nêu trên tính tại ngày ghi trên Thư đề cử. Riêng quyền bầu cử của cổ đông sẽ được thực hiện căn cứ danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 – ngày 05/03/2024.
 • Trường hợp Quý Cổ đông có thắc mắc liên quan đến thủ tục đề cử – vui lòng liên hệ Công ty theo địa chỉ liên lạc bên dưới để được hỗ trợ.
 • Quý Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin do Quý Cổ đông cung cấp trong trường hợp thông tin không tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ.

Remarks:

In order to avoid any confusion, we would like to suggest shareholders should pay attention to following notes when conducting right of nomination:

 • Share ownership ratio with the right to nominate candidates for the Board of Directors is a shareholder or group of shareholders owning shares according to the above ratio calculated as of the date recorded on the Nomination Letter. The voting rights of shareholders will be exercised based on the list at the time of closing the list of shareholders for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders – March 5th
 • Any question about process of nomination, please contact the Company as contact information below.
 • Shareholder is responsible for honesty, accuracy of information to be provided to Company in case it’s not in accordance with the laws and Charter.

Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT được gửi về Ban tổ chức đại hội trước 16 giờ ngày 10/3/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY  CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Địa chỉ: 162 HT 17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6250.8857

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT

Quý Cổ đông có thể xem toàn bộ thông báo này và tải các biểu mẫu liên quan tại mục Dành cho nhà đầu tư trên website của Savimex theo địa chỉ:

https://savimex.com.vn/vi/tin-tuc/quan-he-co-dong/

Dossier of Nomination shall be submitted before 4 pm of  March 10th 2024 as address hereto:

SAVIMEX CORPORATION

Add: 162 HT 17 Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City.

Tel: 028.6250 8857                        

Please be marked “Dossier of Nomination BOD” on the envelope.

Shareholders can access our website – Investor Relation section as: https://www.savimex.com.vn/news/market-news/for-investors/

 To review this announcement and download respective templates

Trân trọng/ Best Regards./.

Tải về các tài liệu liên quan tại đây

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

Phó Chủ tịch/Vice Chairman

Nơi nhận/ Receiver:

–       Cổ đông/Shareholders

–       Phòng IAT-Legal./IAT-Legal Department.

 

 

LIM HONG JIN