Đóng

Nhà máy

Nhà máy

Doanh số hàng năm
Nhà máy
  • Thị trường Mỹ: 15,000,000 USD
  • Thị trường Nhật: 7,000,000 USD
  • Thị trường Ý: 3,000,000 USD
  • Thị trường Hàn Quốc: 5,000,000 USD
  • Tổng: 30,000,000 USD
  • Tổn diện tích: 18ha
  • Diện tích nhà xưởng: 10ha
  • Số máy móc: 440
  • Số nhân viên: 1500
quan-12savipack
Nhà máy SavimexNhà máy Savipack