Đóng

Chứng chỉ

 


CHÍNH SÁCH SA8OOO

Để đáp ứng mối quan hệ tốt đẹp giữa Công ty Savimex và người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc có hiệu quả và năng suất cao nhất, lãnh đạo Công ty Savimex cam kết:

  1. Tôn trọng quyền cơ bản của người lao động, đảm bảo cung cấp môi trường và điều kiện làm việc phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000.
  2. Tuân thủ theo Luật Lao Động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  3. Cải tiến liên tục hệ thống Quản lý Trách Nhiệm Xã Hội theo tiêu chuẩn SA 8000 để ngày càng đáp ứng tốt hơn, toàn diện hơn quyền lợi của các bên liên quan.

 

Ngày  20  tháng   11   năm  2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

LIM HONG JIN


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

“ KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NHẰM THOẢ MÃN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG & CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG”