Close

Shareholders documents

Shareholders documents

TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SAVIMEX 2017

STT Nội dung
1 Thư mời họp – Invitation Letter
2 Giấy ủy quyền – Authorization Letter
3 Giấy xác nhận tham dự – Confirmation Letter
4 Chương trình, nội dung đại hội – Agenda of Annual General Shareholder Meeting
5 Nội quy đại hội – GSM Regulation
6 Báo cáo KQHDKD 2016 & Kế hoạch 2017 – Report of 2016 Performance & 2017 Plan
7 Báo cáo hoạt động HĐQT 2016 – Report on operation of BOD in 2016
8 Báo cáo BKS 2016 – Report of IC in 2016
9 Báo cáo tài chính sau kiểm toán – FS audited
10 Tờ trình chọn Cty kiểm toán 2017 – Proposal on choosing audit company
11 Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017 – Proposal on issuing bonus share in 2017
12 Tờ trình phân phối LN & KH PPLN – Proposal on distibution profit
13 Tờ trình về việc xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế năm 2014 – 2015 – Proposal on treatment financial issue with accumulated loss in 2014  2015
14 Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh – Proposal on amending business filed
15 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty – Amendment of Company Charter
16 Dự thảo biên bản ĐHCĐ 2017- GSM Minutes_2017
17 Dự thảo nghị quyết 01 ĐHCĐ 2017_GSM Resolution no.1
18 Dự thảo nghị quyết 02 ĐHCĐ 2017_GSM Resolution no.2
19 Dự thảo nghị quyết 03 ĐHCĐ 2017_GSM Resolution no.3
20 Dự thảo nghị quyết 04 ĐHCĐ 2017_GSM Resolution no.4
21 Dự thảo nghị quyết 05 ĐHCĐ 2017_GSM Resolution no.5
22 Biên bản và nghị quyết đại hội – GSM Minutes & Resolution

Tải về các tệp tin liên quanClick here to download

 


 

TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SAVIMEX 2016

SAVIMEX cung cấp cho bạn tài liệu Hội đồng CĐ , ngay bây giờ bạn có thể download trực tiếp.

STT Tên File Kích thước
1 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 – 2016
downloads-icon 1 597kb
downloads-icon 2 383kb
downloads-icon 3 585kb
downloads-icon 4 85kb
downloads-icon 5 272kb
2 Tài liệu văn kiện đại hội cổ đông năm 2015
downloads-icon B-16) Báo Cáo BKS 2035kb
downloads-icon B-15) Phiếu Đăng Ký Phát Biểu 212kb
downloads-icon B-14) Sơ Yếu Lý Lịch Ứng Viên BKS (Mr Le Thanh Phuong) 444kb
downloads-icon B-13) Thể Lệ Bầu Cử 815kb
downloads-icon B-12) Tờ Trình Thay Đổi Thành Viên BKS 282kb
downloads-icon B-11) Sơ Yếu Lý Lịch (Mr Lim Hong Jin) 487kb
downloads-icon B-10) Sơ Yếu Lý Lịch (Mr Kim Jung Heon) 405kb
downloads-icon B-9) Tờ Trình Thay Đổi Thành Viên HĐQT 441kb
downloads-icon B-8) Tờ Trình Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty 940kb
downloads-icon B-7) Tờ Trình Thay Đổi TGĐ 256kb
downloads-icon B-6) Tờ Trình Xử Lý Cổ Tức 2015 458kb
downloads-icon B-5) Tờ Trình Chọn CTy Kiểm Toán 2015 447kb
downloads-icon B-4) Tờ Trình PPLN 645kb
downloads-icon B-3) Báo Cáo Tổng Kết 3963kb
downloads-icon B-2) Nội Quy ĐH 637kb
downloads-icon B-1) Chương Trình Đại Hội 497kb
downloads-icon A. Tài liệu chung – Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận 1062kb
3 Tài liệu văn kiện đại hội cổ đông năm 2016
downloads-icon Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 2015 & Kế Hoạch 2016 683kb
downloads-icon Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận & Kế Hoạch Phân Phối Lợi Nhuận 365kb
downloads-icon Chương Trình & Nội Dung Đại Hội Cổ Đông 312kb
downloads-icon Lý Lịch Ứng Viên Ban Kiểm Soát – Nguyễn Thanh Sơn 393kb
downloads-icon Báo Cáo Tài Chính 2015 Đã Kiểm Toán 2974kb
downloads-icon Tờ Trình Về Việc Phát Hành Cổ Phiếu Thưởng Năm 2016 404kb
downloads-icon Tờ Trình Từ Nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát 298kb
downloads-icon Tờ Trình Tăng Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài 423kb
downloads-icon Tờ Trình Chọn Công Ty Kiểm Toán 2016 299kb
downloads-icon Tờ Trình Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh 581kb
downloads-icon Thể Lệ Bầu Cử 542kb
downloads-icon Nội Quy Đại Hội Cổ Đông 678kb
downloads-icon Báo Cáo Tình Hình Đề Cử Ứng Viên Ban Kiểm Soát 313kb
downloads-icon Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị 2015 466kb
downloads-icon Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2015 693kb
downloads-icon Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Cổ Đông 280kb
downloads-icon Giấy Xác Nhận Tham Dự Đại Hội Cổ Đông 219kb
downloads-icon Thư Mời Tham Dự Đại Hội Cổ Đông 295kb
downloads-icon Sơ Đồ Địa Điểm Tham Dự Đại Hội Cổ Đông 129kb